Tiễn cá rồng

Tiễn cá rồng
Tien-ca-rong-11
Tạo hóa vô thường luân chuyển sanh
Kiếp người kiếp cá thật mong manh
Sanh lên sanh xuống mê mờ khổ
Tiếp nhận pháp mầu bớt khổ sanh
 
Tác giả thấy ảnh cá rồng bị thịt và sắt thành từng khúc, thương cho cá rồng nên viết bài thơ này!
Ngày: 10/2/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 02/10/2020 02:23:17 PM

Tag: #Thơ:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ