Mi Tiên vân đáp

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.30. Tự ngã trong thân? 

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.31. Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana- Mano vinnana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.32. Hành tướng của Xúc (Phassalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.33. Hành tướng của Thọ (Vedanalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.34. Hành tướng của Tưởng (Sannalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.35. Hành tướng của Tác Ý (Cetanalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.36. Hành tướng của Thức (Vinnanalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.37. Hành tướng của Tầm (Vitakkalakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.38. Hành tướng của Tứ (hay Sát) (Vicaralakkhana)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.39. Lại hỏi về "Chú tâm" (Manasikàra)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.40. Những tâm sở đồng sanh

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.10. Hành tướng của Tín

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.11. Hành tướng của Tấn 

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.12. Hành tướng của Niệm

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.13. Hành tướng của Định

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.14. Hành tướng của Tuệ

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.15. Ngũ căn

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.16. Tương quan thân trước và sau

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.17. Tái sanh và Vô sanh Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.18. Trí và Tuệ (nana-panna)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.19. Bậc vô sanh có còn đau khổ không? Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.20. Cảm Thọ Đức vua lại hỏi tiếp

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.21. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.22. Không nên hỏi lại câu đã hỏi

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.23. Danh sắc tương quan liên hệ 

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.24. Thời gian và không còn thời gian

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.25. Nguyên nhân của thời gian

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.26. Thời gian tối sơ

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.27. Có rồi không, Không rồi có

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.28. Pháp hành thì sao?

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.29. Tự nhiên sanh?

Nguyen Van Dat

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Mục lục

Nguyen Van Dat

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.1 - Ngoại Thuyết

Nguyen Van Dat

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2 - Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga)

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.1. Chuyện về ĐỨC VUA MI-LAN-ĐÀ

Nguyen Van Dat

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.2. Chuyện về ĐẠI ĐỨC NA-TIÊN

Nguyen Van Dat

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.3. Thấp thoáng bóng Sư tử

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II - Nội dung II.1 - câu hỏi về Danh

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.2 - Con số hạ lạp

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.3. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả?

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.4. Thỉnh mời vào Hoàng cung

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.5. Cứu cánh của Sa môn hạnh

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.6. Tái sanh - Vô sanh

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.7. Chú tâm

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.8. Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng

Nguyen Van Dat

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.9. Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y

Nguyen Van Dat
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ