Kinh pháp cú và lời Phật dạy 102-103

Kinh pháp cú và lời Phật dạy 102-103

Các Tỳ-kheo, đừng đo lường giáo pháp ta nói là ít hay nhiều. Với một trăm câu vô nghĩa thì chẳng có công đức gì so với một câu có đạo lý. Chiến thắng nhiều tên trộm chẳng đáng gì so với chiến thắng tên trộm Dục lạc của chính mình. Ðó mới thực sự là chiến thắng. 

Và Phật đọc Pháp Cú: (102)

Dẫu nói trăm câu kệ,

Nhưng không gì lợi ích.

Tốt hơn một câu pháp,

Nghe xong, được tịnh lạc.

(103) Dầu tại bãi chiến trường,

Thắng ngàn ngàn quân dịch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng.

Ngày: 1/9/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 09/01/2020 09:38:02 AM

Tag: #Pháp cú:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ